Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Van kracht vanaf 01/07/2021

 

Algemene bepalingen:

1.    De vereniging is een V.Z.W. waarvan de oprichtingsstatuten gepubliceerd zijn in het Belgische Staatsblad van 19/05/2005. Zij kunnen in de bijlagen van het staatsblad onder het ondernemingsnummer 873.705.130 geconsulteerd worden.

2.    De Bilzerse Viervoeter vzw heeft een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” bij de maatschappij AG, polisnr: 66157656 ondertekent.

3.    Ieder lid, iedere instructeur, iedere bezoeker en eenieder die op de een of andere manier met de hondenschool verbonden is, dient dit huishoudelijk reglement na te leven.

4.    Eenieder die aanwezig is op onze terreinen en kantine, geeft door zijn betreding aan dat hij/zij akkoord is met dit reglement en dient dit huishoudelijk reglement na te leven. Door lidmaatschap of aanwezigheid op onze terreinen en/of kantine, geef je De Bilzerse Viervoeters vzw de toelating om afbeeldingen van U te maken. Op Uw verzoek worden ze niet gebruikt, aangepast of verwijderd. Zie ook hieronder onze privacyverklaring.

5.    Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van De Bilzerse Viervoeter vzw. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Ingeval van twijfel hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk reglement.

6.    In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil over de toepassing hiervan, beslist steeds de raad van bestuur.

7.    De Bilzerse Viervoeter vzw is aangesloten bij de KKUSH onder het aansluitingsnummer 1221, waarvan zij de algemene reglementering en bestaande opleidingsprogramma’s volgt. Specifiek is de vzw  aangesloten bij de sectie 4B van de vergadering der afgevaardigden.

8.    Elke hond is toegelaten, met of zonder stamboom, rashond of niet.

9.    Elke hond dient correct ingeënt te zijn en voorzien van een Europees Paspoort dat men dient voor te leggen bij inschrijving.

10.  De minimum leeftijd van de geleider is 12 jaar, mits bekwaam en vergezeld van tenminste 1 ouder. Uitzonderingen worden na het volgen van een proefperiode eventueel toegestaan. De (jeugdige) geleider moet steeds begeleid worden door een volwassene die gedurende heel de duur van de les aanwezig is op de terreinen van de club.

11.  Honden met de leeftijd van 8 weken tot 15 weken volgen les in de prépupppyklas. Honden met de leeftijd van 15 weken tot 6 maanden volgen les in de puppyklas. Vanaf de leeftijd van 6 maanden mag men naar het programma gehoorzaam in 10 weken. De hoofdinstructeur kan en mag oordelen dat een geleider vroeger of later doorgaat naar een volgende klas.

12.  In de klas ”GEHOORZAAM IN 10 WEKEN” kan je na het slagen in het examen een intern brevet gehoorzaamheid halen. Indien je niet slaagt, ga je naar een klas die later gestart is. De hoofdinstructeur kan per uitzondering afwijkingen toestaan of opleggen op deze regel.

13.  De geleider die het examen voor het officiële brevet gehoorzaamheid wil afleggen moet daarvoor de toelating krijgen van de hoofdinstructeur. Wie zonder toelating toch deelneemt wordt uitgesloten van het lidmaatschap. (Zie lidmaatschap en lidgelden art. 2)

14.  We organiseren ook een examen voor een intern brevet. Voorwaarde deelname is 1 jaar lid zijn in de brevetklas. Examen wordt afgelegd door een interne keurder volgens de regels van het officiële brevet gehoorzaamheid. Na het slagen op het intern brevet, kan de geleider lessen volgen in de recreantenklas.

15.  De honden worden toegelaten in de kantine, op voorwaarde dat zij geen algemene overlast bezorgen aan de bezoekers van de kantine.

16.  Honden die bijten of uithalen naar mensen of andere honden zijn niet toegelaten op de terreinen of in de kantine. Indien men toch wil deelnemen, kan dit mits het dragen van een muilkorf en de voorafgaande toelating van het bestuur. Later zal men testen en oordelen of het zonder muilkorf kan.

17.  Prikbanden, zelfs omgekeerd, en aanverwanten zoals toestellen die werken op pijnprikkels zijn in alle omstandigheden verboden.

18.  Een niet verzorgde hond wordt niet toegelaten op de oefenterreinen.

19.  Loopse teven worden niet toegelaten op de terreinen voor een periode van 3 weken. Enkel eigen leden in de 10 weken klas, mogen op het oefenterrein 15 minuten na de laatste les op woensdag en zaterdag.

20.  Duidelijk waarneembare zieke of gekwetste honden worden niet toegelaten tot de les.

21.  Tijdens de lessen zijn kinderen niet toegelaten op het trainingsveld. Tevens is het te allen tijde verboden te spelen op en met de toestellen.

22.  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de door leden aangerichte schade aan derden.

23.  Indien de raad van bestuur aanpassingen doet aan dit reglement, zal ieder lid deze kunnen raadplegen in de kantine en verplicht zijn deze te aanvaarden.

 

Lidmaatschap en lidgelden:

1.    Het lidmaatschap duurt altijd 12 maanden en gaat in op de eerste van de maand van toetreding.

2.    Het lidmaatschap eindigt door:

1.    opzegging door het lid.

2.    door niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum.

3.    door opzegging namens de raad van bestuur. Deze opzegging kan worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze behandelt of benadeelt.

3.    Het lidgeld wordt bepaald op: Voor de eerste hond, bij inschrijving: 80 €. Voor de tweede hond: 40 €.

4.    Bestuursleden krijgen vermindering en betalen daardoor slechts €40.

5.    Instructeurs die “voldoende” les geven,krijgen volledige vrijstelling van het lidgeld.

6.    Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt men een badge, men is verplicht deze zichtbaar te dragen tijdens de lessen.

7.    Door toetreding aanvaardt het lid de statuten en reglementen van de vereniging.

8.    De eerste twee lessen worden beschouwd als proefles en zijn als dusdanig gratis.

9. Betaalde lidgelden worden nooit terugbetaald.

 

 

Verantwoordelijkheden van de geleiders:

1. Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de vereniging, als elders. Zowel voor, tijdens als na de les.

2. Bij mishandeling van een hond zoals, slaan, stampen, stampen op de riem of ketting en/of brutaliseren is de instructeur verplicht je te vragen het terrein of de kantine te verlaten. Dit dus ook als het niet je eigen hond is.

3. Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.

4. Op de terreinen en in de lokalen van de vereniging dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden, tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.

5. Iedere geleider laat zijn hond voor de les zijn behoefte doen. Hij ruimt de uitwerpselen op en deponeert die in de daarvoor voorziene vuilbak. Iedere geleider zorgt voor voldoende poepzakjes.

6. Wanneer een hond toch zijn behoefte doet op het terrein, zal de geleider dit onmiddellijk opruimen en deponeren in de vuilbak.

7. De lesterreinen worden nooit gebruikt om honden los te laten lopen en hun behoefte te laten doen.

8. Dronken geleiders worden niet toegelaten.

9. Het is verboden te roken tijdens de lessen.

10.  Tijdens de lessen wordt geen gebruikt gemaakt van gsm-toestellen, tenzij in erg dringende gevallen.

11.  Iedere geleider moet bijhebben: een leiband of lijn met minimum dikte 8mm.( 6mm. voor kleine honden ). De halsband mag vast of strop zijn. Een eigen apporteervoorwerp. Een kak- of poepzakje. Vanaf de puppy-klas een doekje van textiel met de afmeting van 20cm x 20cm. Vanaf de B-klas een lange lijn met een lengte van 10m. Hij houdt deze middelen gedurende de ganse les bij.

12.  Om besmettelijke ziekten te voorkomen, vooral kennelhoest, dient iedere geleider zijn eigen drinkbakje mee te brengen.

13.  Bevelen gegeven door de instructeur dienen steeds te worden opgevolgd.

14.  Bij eventuele problemen kan u zich wenden tot een instructeur en of een bestuurslid.

15.  De geleiders respecteren de beginuren van de lessen. Gelieve niet te laat te komen.

16.  Bij het behalen van een officieel brevet uitgereikt door de KKUSH, zal de geleider trainen bij de debutanten.

17.  Geleiders die van andere KKUSH aangesloten verenigingen de lessen wensen te volgen, zullen enkel deelnemen in de laagste klas, tenzij een duidelijke graad van africhting kan vastgesteld worden door de instructeur of tenzij de hond en geleider al een officieel KKUSH-brevet haalden.

18.   Het is de leden toegestaan in andere verenigingen deel te nemen aan de lessen, voor zover deze vereniging aangesloten is bij de KKUSH. Voor het geval het een club betreft niet aangesloten  bij de KKUSH, volgt onmiddellijke vernietiging van het lidmaatschap zonder verhaal op terugbetaling van de reeds betaalde lidgelden of voordelen van andere aard.

Privacyverklaring   

De Bilzerse Viervoeters vzw gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door De Bilzerse Viervoeters vzw en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Op Uw verzoek kunnen Uw gegevens aangepast of verwijderd worden. Uw gegevens worden verwijderd drie jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

Verantwoordelijke gegevensbeheer:  Geers Chris.

Adres voor wijzigingen en/of aanpassingen gegevens:  chris.geers@skynet.be

Postadres:  DBVV vzw   Taunusweg 7, 3740 Bilzen

HET BESTUUR