HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Van kracht vanaf 01-03-2017

Algemene bepalingen:

1. De vereniging is een V.Z.W. waarvan de oprichtingsstatuten gepubliceerd zijn in het Belgische Staatsblad van 19/05/2005. Zij kunnen in de bijlagen van het staatsblad onder het ondernemingsnummer 873.705.130 geconsulteerd worden.

2. De Bilzerse Viervoeter vzw heeft een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” bij de maatschappij AG, polisnr: 66157656 ondertekent.

3. Ieder lid, iedere instructeur en eenieder die op de een of andere manier met de hondenschool verbonden is, dient dit huishoudelijk reglement na te leven.

4. Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van De Bilzerse Viervoeter vzw. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Ingeval van twijfel hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk reglement.

5. In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil over de toepassing hiervan, beslist steeds de raad van bestuur.

6. De Bilzerse Viervoeter vzw is aangesloten bij de KKUSH onder het aansluitingsnummer 1221, waarvan zij de algemene reglementering en bestaande opleidingsprogramma’s volgt. Specifiek is de vzw aangesloten bij de sectie 4B van de vergadering der afgevaardigden.

7. Elke hond is toegelaten, met of zonder stamboom, rashond of niet.

8. Elke hond dient correct ingeënt te zijn en voorzien van een Europees Paspoort dat men dient voor te leggen bij inschrijving.

9. De minimum leeftijd van de geleider is 12 jaar, mits bekwaam en vergezeld van tenminste 1 ouder. Uitzonderingen worden na het volgen van een proefperiode eventueel toegestaan. De (jeugdige) geleider moet steeds begeleid worden door een volwassene die gedurende heel de duur van de les aanwezig is op de terreinen van de club.

10. Honden met de leeftijd van 8 weken tot 16 weken volgen les in de prépupppyklas. Honden met de leeftijd van 16 weken tot 7 maanden volgen les in de puppyklas. Vanaf de leeftijd van 7 maanden moet men naar de A­klas. De hoofdinstructeur kan en mag oordelen dat een geleider vroeger doorgaat naar een volgende klas.

11. Iedere maand worden er overgangsproeven gehouden, om te slagen moet men minimum twee maanden in de desbetreffende klas zitten. De geleider moet op alle proeven slagen om over te gaan naar de volgende klas. Indien men op één proef niet slaagt mag men op deze herkansen. Indien op twee of meer proeven niet geslaagd is, kan de geleider niet overgaan naar de volgende klas. De hoofdinstructeur kan per uitzondering afwijkingen toestaan of opleggen op deze regel.

12. De honden worden toegelaten in de kantine, op voorwaarde dat zij geen algemene overlast bezorgen aan de bezoekers van de kantine.

13. Honden die bijten of uithalen naar mensen of andere honden zijn niet toegelaten op de terreinen of in de kantine. Indien men toch wil deelnemen, kan dit mits het dragen van een muilkorf en de voorafgaande toelating van het bestuur. Later zal men testen en oordelen of het zonder muilkorf kan.

14. Prikbanden, zelfs omgekeerd, en aanverwanten zoals toestellen die werken op pijnprikkels zijn in alle omstandigheden verboden.

15. Een niet verzorgde hond wordt niet toegelaten op de oefenterreinen.

16. Loopse teven worden niet toegelaten op de terreinen.

17. Duidelijk waarneembare zieke of gekwetste honden worden niet toegelaten tot de les.

18. Tijdens de lessen zijn kinderen niet toegelaten op het trainingsveld. Tevens is het te allen tijde verboden te spelen op en met de toestellen.

19. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de door leden aangerichte schade aan derden.

20. Indien de raad van bestuur aanpassingen doet aan dit reglement, zal ieder lid deze kunnen raadplegen in de kantine en verplicht zijn deze te aanvaarden.

Lidmaatschap en lidgelden:


1. Het lidmaatschap duurt altijd 12 maanden en gaat in op de eerste van de maand van toetreding.

2. Het lidmaatschap eindigt door: Opzegging door het lid. Door niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum. Door opzegging namens de raad van bestuur. Deze opzegging kan worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze behandelt of benadeelt.

3. Het lidgeld wordt bepaald op: Voor de eerste hond, bij inschrijving: 75 €. Voor de tweede hond: 37 €.

4. Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt men een badge, men is verplicht deze zichtbaar te dragen tijdens de lessen.

5. Door toetreding aanvaardt het lid de statuten en reglementen van de vereniging.

6. De eerste twee lessen worden beschouwd als proefles en zijn als dusdanig gratis.

7. Betaalde lidgelden worden nooit terugbetaald.

Verantwoordelijkheden van de geleiders:

1. Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de vereniging, als elders. Zowel voor, tijdens als na de les.

2. Bij mishandeling van een hond zoals, slaan, stampen, stampen op de riem of ketting en/of brutaliseren is de instructeur verplicht je te vragen het terrein of de kantine te verlaten. Dit dus ook als het niet je eigen hond is.

3. Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.

4. Op de terreinen en in de lokalen van de vereniging dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden, tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.

5. Iedere geleider laat zijn hond voor de les zijn behoefte doen. Hij ruimt de uitwerpselen op en deponeert die in de daarvoor voorziene vuilbak. Iedere geleider zorgt voor voldoende poepzakjes.

6. Wanneer een hond toch zijn behoefte doet op het terrein, zal de geleider dit onmiddellijk opruimen en deponeren in de vuilbak.

7. De lesterreinen worden nooit gebruikt om honden los te laten lopen en hun behoefte te laten doen.

8. Dronken geleiders worden niet toegelaten.

9. Het is verboden te roken tijdens de lessen.

10. Tijdens de lessen wordt geen gebruikt gemaakt van gsm­toestellen, tenzij in erg dringende gevallen.

11. Iedere geleider moet bijhebben: een leiband of lijn met minimum dikte 8mm.( 6mm. voor kleine honden ). De halsband mag vast of strop zijn. Een eigen apporteervoorwerp. Een kak­ of poepzakje. Vanaf de pupy­klas een doekje van textiel met de afmeting van 20cm x 20cm. Vanaf de B­klas een lange lijn met een lengte van 10m. Hij houdt deze middelen gedurende de ganse les bij.

12. Om besmettelijke ziekten te voorkomen, vooral kennelhoest, dient iedere geleider zijn eigen drinkbakje mee te brengen.

13. Bevelen gegeven door de instructeur dienen steeds te worden opgevolgd.

14. Bij eventuele problemen kan u zich wenden tot een instructeur en of een bestuurslid.

15. De geleiders respecteren de beginuren van de lessen. Gelieve niet te laat te komen.

16. Bij het behalen van een officieel brevet uitgereikt door de kkush, zal de geleider trainen bij de debutanten.

17. Geleiders die van andere KKUSH aangesloten verenigingen de lessen wensen te volgen, zullen enkel deelnemen in de laagste klasse (de A­groep), tenzij een duidelijke graad van africhting kan vastgesteld worden door de instructeur of tenzij de hond en geleider al een officieel KKUSH­brevet haalden.

18. Het is de leden toegestaan in andere verenigingen deel te nemen aan de lessen, voor zover deze vereniging aangesloten is bij de KKUSH. Voor het geval het een club betreft niet aangesloten bij de KKUSH, volgt onmiddellijke vernietiging van het lidmaatschap zonder verhaal op terugbetaling van de reeds betaalde lidgelden of voordelen van andere aard.

HET BESTUUR